Firman - John Grisham

This quote a été ajouté par mafuso
Vi är en liten firma, och vi tar hand om varandra. Hos oss finns inget av den mördande konkurrensen som de stora firmorna är kända för. Vi är mycket noga med vem vi anställer, och vårt mål är att göra varje medarbetare till delägare så snabbt som möjligt.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 117.69 100%
mafuso 111.27 97.7%
mafuso 108.38 98.8%
mafuso 105.88 98.5%
mafuso 105.52 99.2%
iplaythebongos 104.77 97.7%
mafuso 103.73 99.6%
mafuso 102.74 96.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
ri_ga 101.12 97.3%
missery76 30.29 95.5%
mafuso 102.74 96.3%
mafuso 102.57 95.9%
mafuso 108.38 98.8%
betong 53.60 91.1%
iplaythebongos 104.77 97.7%
mafuso 97.14 97.3%