Flugornas herre - William Golding

This quote a été ajouté par mafuso
Det är jag som har snäckan! Nu ska ni höra på! Det första vi skulle ha gjort var att bygga någon sorts skydd nere på stranden. Det var ruskigt kallt där nere i natt. Men så fort Ralph säger ordet eld så rusar ni upp på det här berget och gastar och skriker! Som en massa småungar!

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 106.67 99.6%
mafuso 105.99 98.3%
mafuso 99.41 97.6%
mafuso 96.55 98.2%
frankfrallannilsson 95.86 95.9%
mafuso 92.31 96.6%
frankfrallannilsson 90.30 94.6%
mafuso 89.84 96.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
missery76 29.75 99.3%
frankfrallannilsson 95.86 95.9%
user645006 39.58 88.3%
melanieoyarzun 63.77 89.1%
mafuso 99.41 97.6%
johnnordstrand 44.53 96.6%
json 6.50 88.3%
json 4.63 73.9%