Min självbiografi - Charles Chaplin

This quote a été ajouté par mafuso
På lördagseftermiddagen var badhuset reserverat för småbarnen, som badades av de äldre flickorna. Det här hände förstås innan jag hade fyllt sju år och dessa badtimmar var förenade med en sjåpig blyghet; att underkasta sig skymfen att en fjortonårig flicka använde en tvättlapp över hela min lekamen gjorde mig för första gången medvetet förlägen.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 99.81 99.1%
mafuso 97.98 98.9%
mafuso 97.52 98.6%
mafuso 96.17 98.0%
mafuso 94.42 99.1%
mafuso 93.78 97.2%
mafuso 92.95 96.7%
mafuso 91.92 97.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mafuso 99.81 99.1%
pantry7491 41.62 96.7%
theonos 68.26 98.9%
frankfrallannilsson 73.01 92.0%
johnnordstrand 55.98 96.1%
mafuso 84.15 92.8%
lynnbug 32.68 98.3%
json 13.26 91.3%