Huvudjägarna - Jo Nesbø

This quote a été ajouté par mafuso
En kollision mellan två fordon är enkel fysik. Allt överlämnas åt slumpen, men alla tillfälligheter kan förklaras med ekvationen kraft gånger tid är lika med massa gånger förändringen av hastighet. Sätt in slumpen som värde för variabeln och du har en berättelse som är enkel, sann och obarmhärtig.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 101.88 98.4%
mafuso 95.87 96.4%
mafuso 91.46 95.5%
mafuso 89.18 95.5%
mafuso 86.80 95.5%
mafuso 86.59 94.4%
mafuso 77.07 94.3%
s_time 40.50 94.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
hans_the_orange 34.42 85.4%
s_time 40.50 94.6%
mafuso 91.46 95.5%
mafuso 89.18 95.5%
mafuso 101.88 98.4%
mafuso 95.87 96.4%
mafuso 86.59 94.4%
mafuso 86.80 95.5%