Dr Jekyll & Mr Hyde - Robert Louis Stevenson

This quote a été ajouté par mafuso
Jag tycker i allmänhet inte om att ställa närgångna frågor. Det påminner för mycket om yttersta domen. Om man kommer med en fråga är det ungefär som att sparka till en sten. Man sitter helt lugnt uppe på berget, stenen rullar, drar andra med sig, och bäst det är träffar den någon stackars gammal hedersman - den siste man skulle ha tänkt sig - i huvudet där han helt lugnt går omkring i sin trädgård - och familjen blir tvungen att byta namn.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 110.52 99.1%
mafuso 110.29 99.3%
mafuso 109.16 98.2%
mafuso 107.83 96.7%
mafuso 107.61 99.1%
mafuso 106.75 98.2%
mafuso 106.32 97.8%
mafuso 105.82 96.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mafuso 102.03 97.4%
mafuso 104.75 97.8%
missery76 27.09 94.1%
mafuso 105.82 96.5%
frankfrallannilsson 96.41 97.1%
user489044 87.20 92.3%
glykolysen 97.15 97.6%
json 18.01 92.3%