Cosmopolis - Don DeLillo

This quote a été ajouté par user636215
Ericistä tuntui, että hän pettäisi luottamuksen kysymällä, oliko Kinskillä kissa, saati sitten aviomies, rakastettu tai henkivakuutus. Mitä suunnitelmia sinulla on viikonlopun varalla? Se kysymys olisi melkeinpä hyökkäys. Kinski kääntyisi vihaisena ja nöyryytettynä poispäin. Hän oli ääni johon oli jälkeenpäin liitetty ruumis, kuivakka hymy joka purjehti vilkkaan liikenteen läpi. Anna hänelle menneisyys, ja hän katoaa.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
nopeaz 77.78 97.0%
nopeaz 73.28 94.9%
gringohombre 68.12 93.0%
user583019 64.09 93.1%
user751043 58.64 93.6%
user636215 58.52 96.3%
user751043 57.54 98.1%
user751043 57.51 97.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
gringohombre 68.12 93.0%
user636215 54.07 95.9%
erja2022 43.02 94.6%
nopeaz 77.78 97.0%
nopeaz 73.28 94.9%
aamuelina 57.09 92.2%
aamuelina 57.49 94.4%
user636215 58.52 96.3%