Harry Potter ja Puoliverinen prinssi - J.K. Rowling

This quote a été ajouté par user636215
Siinä hän osoitti halveksuntaa kaikkea sellaista kohtaan, mikä sitoo hänet muihin ihmisiin, sellaista, mikä tekee hänet tavalliseksi. Jo silloin hän tahtoi olla erilainen, erillinen, kuuluisa. Hän luopui nimestään, kuten tiedät, vain muutaman vuoden päästä tuosta keskustelusta ja loi lordi Voldemortin naamioksi, jonka takana hän on jo kauan piileskellyt.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
nopeaz 89.55 97.3%
nopeaz 84.02 94.5%
nopeaz 78.74 94.5%
nopeaz 78.64 92.5%
laboristo 72.74 95.7%
laboristo 67.59 94.9%
user583019 67.46 92.7%
user636215 60.36 96.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
nopeaz 84.02 94.5%
aamuelina 54.66 89.5%
laboristo 72.74 95.7%
nopeaz 89.55 97.3%
user636215 33.61 94.9%
nopeaz 78.64 92.5%
nopeaz 78.74 94.5%
user636215 34.81 96.2%