Tupakkamiehen tietokirja - Hannu Vierola

This quote a été ajouté par user636215
On sanottu, että tupakoijat ovat ainoa ihmisryhmä, joka uskaltaa tunnustaa pahan olonsa ja ahdistuksensa julkisesti tupakoimalla. Nikotiinin vaikutuksia ihmisen aivoihin on tutkittu pitkään, mutta aihe on vaikea ja monet uudet, jopa paradoksaaliset tutkimustulokset ovat kyseenalaistaneet aikaisempia päätelmiä tämän niin tutun molekyylin vaikutusmekanismeista ihmisen aivoissa.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
nopeaz 80.38 95.8%
nopeaz 78.98 95.5%
nopeaz 77.04 94.3%
user583019 68.90 93.6%
aamuelina 66.06 94.3%
laboristo 65.41 95.5%
user751043 63.00 97.9%
user636215 59.12 97.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
nopeaz 78.98 95.5%
laboristo 65.41 95.5%
nopeaz 80.38 95.8%
nopeaz 77.04 94.3%
user636215 36.98 98.7%
aamuelina 66.06 94.3%
user636215 14.45 98.4%
user636215 59.12 97.2%