Fenomenologie van de geest - Hegel

This quote a été ajouté par bbrrrrrr
Het is een natuurlijke voorstelling dat, voordat in de filosofie de zaak zelf, namelijk het werkelijke kennen van wat naar waarheid is, wordt aangevat, het noodzakelijk is tevoren het eens te worden over het kennen, dat beschouwd wordt als het werktuig, waardoor men het absolute meester wordt, of als het middel, waardoorheen men het absolute te zien krijgt.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
basthijssen 86.59 96.8%
melijill 85.10 95.2%
basthijssen 84.47 96.0%
basthijssen 84.33 94.0%
basthijssen 80.17 95.2%
basthijssen 79.67 92.3%
thoom76 78.26 98.4%
basthijssen 77.91 94.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
nelicious 73.68 95.7%
user892912 64.86 93.5%
foe99 29.30 93.7%
micahsm 63.74 94.2%
user892912 67.26 92.1%
user892912 72.31 95.5%
user892912 77.80 93.3%
melijill 85.10 95.2%