impressionisme - wikipedia

This quote a été ajouté par bbrrrrrr
Het impressionisme is een kunststroming, ontstaan vanuit de schilderkunst. De beweging had haar bakermat in Frankrijk, in de tweede helft van de negentiende eeuw. Aanvankelijk ontstond ze als een revolterende beweging tegenover de toen algemeen aanvaarde en officieel door de staat erkende academische kunst. Uiteindelijk ontwikkelde het zich tot een totaal nieuwe stijltechnische conceptie die aan de wieg stond van het modernisme uit de twintigste eeuw.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
melijill 84.16 95.2%
basthijssen 82.33 95%
basthijssen 82.32 96.6%
basthijssen 81.99 94.6%
basthijssen 80.61 92.7%
melijill 79.79 97.8%
basthijssen 79.54 94.0%
basthijssen 79.52 94.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
whosewho 51.23 88.7%
user444398 50.43 93.8%
snoekie.8734 51.13 91.4%
user533001 55.06 98.3%
user444398 49.19 95.8%
user444398 55.07 95.8%
melijill 84.16 95.2%
user444398 49.69 96.2%