Het studentenleven in vroeger tijden - Koninklijke bibliotheek

This quote a été ajouté par bbrrrrrr
In alba amicorum vinden we regelmatig voorstellingen van het studentenleven, zoals drinkende mannen rond een tafel of bloedmooie vrouwen. Moralistische voorstellingen houden de studenten een spiegel voor over deugdzaamheid en onzedelijk gedrag. De belangrijkste boodschap is van alle tijden: de ijverige student wordt geprezen en de luie student veroordeeld.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
melijill 85.39 97.0%
melijill 84.56 95.7%
penguino_beano 83.50 94.5%
basthijssen 80.16 92.3%
user892912 79.45 97.0%
basthijssen 77.92 93.5%
melijill 77.41 95.2%
basthijssen 77.30 93.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user444398 49.48 94.5%
user444398 52.22 95.0%
snoekie.8734 51.97 90.9%
user533001 60.82 97.3%
user444398 58.77 97.8%
user892912 79.45 97.0%
mxarin 62.01 91.3%
user444398 60.54 99.7%