Reislustige jongeren in alba amicorum - Koninklijke bibliotheek

This quote a été ajouté par bbrrrrrr
Het album amicorum (vriendenboek) is vaak een reisverslag in woord en beeld. In de zestiende en de zeventiende eeuw maakten veel studenten een academische rondreis door Europa. Onderweg verzamelden zij bijdragen voor hun album. Aan de hand van plaatsaanduidingen is het mogelijk de route te volgen die studenten met hun boekjes aflegden.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
basthijssen 92.16 98.3%
basthijssen 83.30 96.6%
basthijssen 82.97 93.6%
basthijssen 82.58 94.7%
basthijssen 82.49 96.0%
basthijssen 81.73 95.2%
basthijssen 79.65 95.5%
basthijssen 77.79 94.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user533001 46.80 94.1%
basthijssen 82.97 93.6%
user99240 26.07 93.9%
user892912 67.14 95.7%
basthijssen 76.87 92.3%
user892912 65.15 90.8%
melijill 69.25 93.6%
basthijssen 77.79 94.2%