Een kleine theorie (De boekendief) - Markus Zusak

This quote a été ajouté par melijill
Mensen zien de kleuren van een dag alleen aan het begin en het eind ervan, maar voor mij staat het als een paal boven water dat er elke dag, met elke seconde die er verstrijkt, een veelheid aan tinten en schakeringen in elkaar overvloeit. Een enkel uur kan uit duizenden verschillende kleuren bestaan. Wasachtig geel, wolkenblauw. Sombere duistertinten. In mijn vak vind ik het belangrijk ze op te merken.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user788344 92.19 98.3%
jayschwawa 87.84 98.1%
user788344 87.55 97.4%
melijill 86.42 97.8%
basthijssen 86.02 95.5%
basthijssen 85.35 94.8%
basthijssen 84.74 94.4%
tjessnl 82.13 98.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
snoekie.8734 54.45 91.8%
snoekie.8734 51.14 90.2%
user533001 56.65 96.9%
user533001 59.04 97.1%
melijill 86.42 97.8%
user444398 47.93 91.8%
kwikenkwak 65.05 97.4%
user444398 54.72 95.5%