Liftarens Guide Till Galaxen - Douglas Adams

This quote a été ajouté par niil
Långt ute på kanten av det aldrig kartlagda bakvattnet till den gudsförgätna änden av västra spiralarmen av vår galax finns en liten gul sol som ingen någonsin tagit notis om. Kretsande kring denna, på ett avstånd av ungefär 150 miljoner kilometer, befinner sig en synnerligen obetydlig liten blågrön planet, vilkens ap-baserade livsformer är så osannolikt primitiva att dom anser att digitalur är någonting att komma med.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4.2 out of 5 based on 14 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user64261 122.09 97.9%
kitto 100.93 98.1%
eindor 100.05 97.7%
mafuso 98.52 99.3%
mafuso 95.91 98.6%
mafuso 95.91 97.9%
mafuso 95.91 98.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user803446 69.05 95.3%
frankfrallannilsson 89.14 98.4%
mafuso 84.97 93.8%
purpl3 52.40 95.5%
mafuso 95.91 97.9%
frankfrallannilsson 89.44 95.3%
mafuso 93.26 95.1%
mafuso 95.91 98.6%