Je bent een kind van God. - Nelson Mandela

This quote a été ajouté par gregorydejong
Je bent een kind van God. Als jij je gedeisd houdt bewijs je de wereld daarmee geen dienst. Het is niet nodig om jezelf zo klein te maken, dat andere mensen nooit onrustig zullen worden in jouw buurt. We zijn allemaal voorbestemd om te schitteren. We zijn geboren om de heerlijkheid van God die binnen in ons is, naar buiten te brengen. Die bevindt zich niet in slechts enkelen van ons; die is aanwezig in iedereen.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.9 out of 5 based on 17 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user590498 135.45 100%
user590498 124.62 98.1%
user590498 117.51 97.2%
bamiboy 115.81 98.8%
benbeern 105.60 91.1%
jessori 103.44 99.0%
ferryfast 99.54 97.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
matrixx 54.88 96.1%
user533001 55.34 97.6%
whosewho 51.77 90.4%
user892912 76.01 95.0%
jasmattie 44.36 97.6%
mxarin 61.18 92.0%
user444398 53.45 97.6%
user444398 51.71 96.3%