Het boek van Max Berg - Aleksander Melli

This quote a été ajouté par eefjeva
Ongelukkige mannen zonder fantasie doen kwade dingen, gelukkige vrouwen met een beetje fantasie doen aardige dingen. Gelukkige kinderen met veel fantasie doen niets. De volwassen regeringen komen en gaan, oogsten en zaaien. Maar er zijn niet zoveel volwassenen die echt iets goeds kunnen bewerkstelligen. Aardig zijn is een wetenschap. Wild worden is een kunst. Tienduizenden kinderen sterven elke dag aan sloomheid.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.4 out of 5 based on 18 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
glevion 143.14 98.6%
user590498 126.49 98.8%
user590498 122.64 99.0%
user590498 120.11 100%
jessori 103.93 99.5%
timvdwiel 101.46 96.1%
tupacshakur 101.17 96.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
nelicious 79.44 97.2%
user892912 73.54 96.1%
maeo 75.30 91.0%
micahsm 58.13 92.2%
penguino_beano 94.00 96.3%
penguino_beano 88.93 96.3%
user391790 71.75 95.2%
user892912 76.47 97.2%