T. G. Masaryk

This quote a été ajouté par miya
Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user66168 117.44 97.4%
versio 114.60 100%
pajiinka 87.31 100%
m1ichal 70.82 95.3%
dagmar87 69.45 98.1%
linuxtardis 66.85 98.1%
halloweenjack 63.58 94.9%
liazien 63.24 93.2%
user79107 61.56 96.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
t0p1 41.12 93.6%
markbrull 37.70 94.9%
sanguinios 34.19 97.8%
m1ichal 56.49 87.6%
m1ichal 60.74 92.9%
m1ichal 58.38 90.9%
m1ichal 57.07 89.2%
m1ichal 66.15 94.9%