De boogschutter - Machiavelli

This quote a été ajouté par r_jongeling
En hij kan het beste te werk gaan zoals bekwame boogschutters, die wanneer ze het doel dat ze willen raken te ver weg achten, omdat ze weten wat de kracht van hun boog is, het mikpunt veel hoger nemen dan het doelwit, niet om met hun pijl zo hoog te komen, maar om met behulp van dat hoge mikpunt hun doel te kunnen bereiken.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4.1 out of 5 based on 19 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user590498 132.67 99.1%
user590498 131.23 97.9%
user590498 129.88 99.4%
user590498 120.30 99.4%
user590498 119.70 97.3%
swagmaster420x 118.95 100%
tupacshakur 113.55 97.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
sannedek 63.75 95.0%
user90841 38.18 92.6%
sannedek 61.92 97.0%
octupus_tea 59.00 90.8%
njits2 76.99 95.3%
basthijssen 82.19 98.8%
unreal939 65.66 98.5%
unreal939 59.23 95.0%