De gave van Katsa - Kristin Cashore

This quote a été ajouté par eefjeva
Er heerste volmaakte duisternis in deze kerkers, maar Katsa had een kaart in haar hoofd. Een kaart die tot dusverre juist was gebleken, zoals dat eigenlijk altijd het geval was met Olls kaarten. Ze liet haar hand langs de kille muren gaan en telde de deuren en gangen die ze passeerde. Toen het zover was sloeg ze af, en uiteindelijk bleef ze staan voor een opening waar een trap naar beneden zou moeten leiden.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.8 out of 5 based on 12 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user590498 119.79 97.2%
user590498 118.84 98.6%
user590498 117.88 98.3%
tupacshakur 111.59 98.6%
tupacshakur 107.10 98.8%
tupacshakur 106.31 97.4%
tupacshakur 104.26 97.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
njits2 71.69 95.1%
njits2 73.91 93.8%
basthijssen 73.31 97.2%
ccuy 78.02 97.4%
njits2 78.08 97.9%
sannedek 63.29 95.1%
ccuy 72.46 97.4%
njits2 74.97 97.6%