De boekendief - Markus Zusak

This quote a été ajouté par eefjeva
Ziehier een klein feit: je gaat dood. Ik doe oprecht mijn best opgewekt te doen over dit hele onderwerp, hoewel het de meeste mensen moeite kost dit te geloven, ongeacht mijn tegenwerpingen. Alsjeblieft, geloof me. Ik kan zeer beslist opgewekt zijn. Ik kan allerliefst zijn. Aimabel. Aanhalig. En dat zijn alleen nog maar de A's. Maar vraag me niet om aardig te zijn. Aardig heeft niets met mij te maken.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.5 out of 5 based on 8 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user590498 125.49 99.5%
user590498 125.40 99.0%
user590498 114.50 98.1%
user590498 110.64 95.1%
tupacshakur 101.56 96.4%
tupacshakur 100.71 96.9%
tupacshakur 96.12 97.1%
meagain 86.04 99.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
wytzepiet 57.85 91.6%
arjen 39.18 95.3%
wauter 56.92 96.0%
arjen 39.08 97.3%
arjen 35.75 94.9%
arjen 38.41 96.7%
arjen 36.21 94.6%
arjen 38.17 94.8%