Moedertaal - Tekstridder

This quote a été ajouté par woordje
Je moedertaal is de taal waarin je je kwaad maakt. In mijn geval - en ik ben ongetwijfeld niet alleen - is dat niet de taal die ik van mijn moeder geleerd heb. Zolang wij jong waren, spraken we thuis een gekuist regiolect. Schoolnederlands. Dialect leerden we pas op school, van de werkmenskindjes, en onze moeder had regelmatig kritiek op hoe wij de klanken van die 'nieuwe' taal imiteerden.

S'exercer sur cette citation


[Archivé]
Noter cette citation :
2.1 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
dreetie 85.32 98.0%
user881707 75.03 97.8%
woordje 73.99 99.0%
user881707 73.27 94.7%
woordje 67.15 96.8%
woordje 67.08 97.7%
woordje 65.58 97.4%
woordje 64.95 97.7%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user417809 12.98 84.9%
rubecula 57.38 92.0%
user57346 54.69 97.2%
eefjeva 64.46 97.0%
tom 52.66 94.9%
findytje 60.11 98.2%
findytje 56.82 97.4%
user53635 29.95 93.6%