Utvandrarna - Vihelm Moberg

This quote a été ajouté par borui
Stundom gav han till högljudda rop under sina böner, så att folk i närheten skyndade till, i den tron att någon fara var på färde. Danjel kastade gårdens brännvinspanna på skrothögen; han upphörde icke bara att bränna och sälja brännvin, utan även att nyttja starka drycker, som icke mera bjöds i hans hus. Han brukade icke mer svordomar eller andra talesätt, som innefattade missbruk av Guds namn.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 109.04 99.7%
mafuso 108.55 98.0%
mafuso 107.09 100%
mafuso 102.71 96.9%
mafuso 100.97 97.8%
mafuso 100.76 97.3%
frankfrallannilsson 100.63 97.8%
mafuso 100.55 97.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user560600 79.03 94.1%
mafuso 98.88 97.3%
martin3099 67.05 93.9%
frankfrallannilsson 100.63 97.8%
henkedanne 44.88 93.9%
mafuso 92.74 95.5%
romek 72.73 94.8%
romek 79.11 97.3%