Friedrich Nietzsche

This quote fue agregado por natromanoff
A vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não poder destruir o tempo, nem a avidez transbordante do tempo, é a angústia mais solitária da vontade.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 12 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


luizasixe 7 meses, 1 semana atrás
A vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não pode destruir o tempo, nem a avidez transbordante do tempo, é a angústia mais solitária da vontade.

Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ferjacc 128.04 100%
ferjacc 118.38 100%
user419794 117.70 100%
ferjacc 115.54 100%
ferjacc 115.03 99.4%
ferjacc 114.82 97.6%
ferjacc 113.92 98.2%
ferjacc 108.59 100%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
cjuniorfox 47.38 97.0%
alex.ashitomi 68.53 93.1%
cjuniorfox 39.60 92%
legomagal 39.07 90.4%
felipe_siqueira 77.97 93.6%
ceifero 55.98 100%
felipe_siqueira 82.82 95.3%
lcuvkcie 66.03 100%