Amizade - Igor van

This quote fue agregado por igor.langendonck
A verdadeira amizade é aquela que nos permite falar, ao amigo, de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades. Para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.4 out of 5 based on 18 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


user102274 2 meses, 3 semanas atrás
a verdadeira amizade é aquela que nos permite falar,ao amigo,de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades.

Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
cheatbot03 169.68 100%
deadlypawn 131.69 98.8%
ferjacc 128.67 98.4%
ferjacc 125.48 99.6%
ferjacc 124.19 98.0%
ferjacc 123.51 98.4%
ferjacc 120.94 98.4%
owtraxz 119.27 97.6%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
felipe_siqueira 89.52 95.7%
user102389 59.18 91.4%
alex.ashitomi 88.80 98.4%
alex.ashitomi 82.35 95.7%
alex.ashitomi 96.85 98.4%
sarahfm1 36.43 100%
raphael_soares37 51.15 99.2%
raphael_soares37 65.48 92.0%