Amizade - Igor van

This quote fue agregado por igor.langendonck
A verdadeira amizade é aquela que nos permite falar, ao amigo, de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades. Para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.4 out of 5 based on 18 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


user102274 1 año, 2 meses atrás
a verdadeira amizade é aquela que nos permite falar,ao amigo,de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades.

Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
cheatbot03 169.68 100%
deadlypawn 131.69 98.8%
ferjacc 128.67 98.4%
owtraxz 119.27 97.6%
njchollas 117.61 98.4%
miguelserra 116.71 98.8%
prada 112.92 97.6%
gabrielzin 112.89 94.5%
thequeiroga 110.73 95.5%
nelsongomesneto 110.48 96.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
simoneduarte0001 20.86 67.5%
user776062 32.48 96.0%
user776062 31.79 96.0%
pujin 75.04 96.8%
felipe_siqueira 99.23 98.8%
manonus 20.05 88.6%
felipe_siqueira 86.69 94.9%
felipe_siqueira 89.08 95.7%