Danslärarens återkomst - Henning Mankell

This quote fue agregado por missfaxe
Han vaknade om natten, omgiven av skuggor. Det hade börjat när han var tjugotvå år gammal. Nu hade han fyllt sjuttiosex. I femtiofyra år hade han varit sömnlös om nätterna. Skuggorna hade hela tiden funnits runt honom. Bara under de perioder när han tagit starka sömnmedel i stora doser hade han lyckats sova på nätterna. Men när han vaknade visste han att skuggorna ändå hade funnits där, även om han inte märkt dem.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.9 out of 5 based on 10 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user38903 110.19 97.8%
mafuso 105.13 100%
kitto 103.66 98.3%
eriknaslund 103.18 99.1%
eriknaslund 103.05 96.5%
mafuso 102.12 97.9%
mafuso 101.50 98.1%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
purpl3 37.45 95.2%
yomakru 35.61 94.8%
frankfrallannilsson 101.05 97.9%
yomakru 35.81 93.9%
rewlz 101.47 99.3%
onos 68.67 100%
onos 66.76 97.2%
talludde 50.28 88.4%