Zahradníkův rok - Karel Čapek

This quote fue agregado por kkklara
Člověk by si myslel, že kropení zahrádky je zcela jednoduchá věc, zvláště má-li na to hadici. Záhy se ukáže, že hadice je neobyčejně úskočný a nebezpečný tvor, pokud není zdomestikována; svíjí se, skáče, vymršťuje se, dělá pod sebe spoustu vody a s rozkoší se hrouží do bahna, jež si takto vytvořila; načež se vrhne na člověka, jenž hodlá kropit, a ovine se mu kolem nohou; je nutno na ni šlápnout, a tu se vzepne a otočí se člověku kolem pasu a krku; zatímco s ní postižený zápasí jako s krajtou...

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user66168 129.22 98.2%
user66168 125.99 94.7%
h3nza3 72.01 94.3%
h3nza3 71.05 94.7%
h3nza3 66.18 91.9%
nianeth 45.46 96.3%
nianeth 43.06 96.0%
nianeth 41.79 97.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user66168 125.99 94.7%
user66168 129.22 98.2%
nianeth 43.06 96.0%
nianeth 41.79 97.5%
nianeth 39.88 96.1%
nianeth 45.46 96.3%
nianeth 34.67 94.0%
nianeth 32.96 88.2%