Γιόχαν Βόλφγκανγκ Φον Γκέτε

This quote fue agregado por vspuppy
Δεν γνώρισα ποτέ κριτικό, που αναζητώντας με επιμονή τις ελλείψεις άλλων συγγραφέων και κατακρίνοντάς τους, δεν ήταν ο ίδιος ένοχος ακόμα μεγαλύτερων, σαν τον δήμιο που συνήθως είναι χειρότερος κακούργος από εκείνον, του οποίου εκτελεί την ποινή.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
jorto574 76.47 95.0%
panostis 72.59 95.7%
btg1996 72.44 92.1%
jimrp 72.26 99.6%
panostis 70.34 95.7%
panostis 70.15 95.7%
panostis 67.62 93.9%
user798535 67.46 98.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
big_daddy_yeet 38.74 93.6%
user566407 48.39 88.8%
user798535 61.44 94.6%
big_daddy_yeet 36.80 94.6%
user798535 55.73 93.2%
user566407 47.14 90.5%
user798535 67.46 98.8%
yolo4life 31.68 89.5%