Χάουαρντ Γκάρντνερ

This quote fue agregado por vspuppy
Στην κρίσιμη στιγμή, ο άνθρωπος δεν κρίνεται από το τι έχει διαβάσει, αλλά από το τι έχει κάνει. Και δεν κρίνεται από το πόσο καλά έχει μιλήσει, αλλά από το πόσο ηθικά έχει ζήσει.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
btg1996 86.08 96.2%
btg1996 85.90 100%
thefiretyper 85.30 95.2%
user87849 84.78 94.7%
btg1996 84.24 100%
vspuppy 80.80 100%
vspuppy 78.56 96.2%
panostis 77.29 100%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
jorjio8989 54.78 95.2%
qwertygr 57.92 96.2%
qwertygr 60.04 98.4%
user566407 66.53 98.9%
jorjio8989 51.25 93.2%
mpratsaki 51.16 95.7%
user798535 64.93 93.7%
user798535 60.37 95.2%