De nagapers - Maarten 't Hart

This quote fue agregado por mitsjka
Onderweg deed zich een merkwaardig incident voor. In Rotterdam Blaak stapte een oud echtpaar in. De vrouw droeg een klein, wit hondje dat van top tot teen was ingeregen met bruine riempjes. Over het witte rugje bolde een rood dekje. Zorgzaam drukte de vrouw het dekje telkens vlak op de rug. Het kwam echter langzaam weer omhoog. Alsof er, halverwege de rug, lucht wegliep uit het teefje. In de hoogste stand leek het dekje wel een parachute en het hondje, met al zijn riemen, een volleerd springer.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.7 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
penguino_beano 92.75 95.4%
basthijssen 90.09 97.1%
killercroque007 89.15 98.4%
basthijssen 88.32 98.0%
basthijssen 84.49 97.7%
basthijssen 84.21 95.0%
massim 84.12 98.8%
dvorakker 83.74 96.1%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
davidsjyun 70.56 89.3%
tov3n 49.29 92.2%
matrixx 56.99 95.2%
typing_home 64.56 92.6%
user104213 42.09 84.2%
typing_home 72.11 94.9%
killercroque007 89.15 98.4%
historialdirect 63.38 92.8%