De muis die brulde - Leonard Wibberley

This quote fue agregado por mitsjka
De minister van defensie besloot het grote luchtalarm al na zes uur op te heffen en wel om verscheidene redenen. De meest dringende was dat de mensen het niet langer verdroegen en hij dus in feite geen keus had. Dit volk van individualisten weigerde zich onnodig op te laten sluiten in kelders en schuilplaatsen zonder het comfort van radio, televisie, ijskasten, kopjes koffie, borreltjes en glazen bier.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
dvorakker 104.63 99.5%
ribzors 104.53 96.2%
user316647 99.07 98.3%
pisum18 96.67 97.8%
dvorakker 92.44 97.6%
dvorakker 92.43 99.3%
zhengfeilong 87.03 97.6%
dvorakker 86.81 96.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
hart 28.35 92.5%
typing_home 69.76 93.8%
matrixx 66.43 95.2%
jazz_trumpetgirl 73.41 96.0%
typing_home 74.64 92.9%
jazz_trumpetgirl 79.80 94.4%
jazz_trumpetgirl 64.97 94.0%
matrixx 58.21 95.5%