Op mijn sloffen - Hans Dorrestijn

This quote fue agregado por mitsjka
Vlak voor zessen ontdekte ik dat mijn pakje shag bijna leeg was. Ik zag er opeens tegenop om mijn schoenen aan te trekken en ik dacht: Het kan best even op mijn pantoffels. Het is nu niet meer zo druk meer en ik hoef alleen maar even de straat over te steken. Toen de buitendeur vijf meter achter me lag, had ik al spijt. Er waren nog heel wat winkelende mensen op de been en dat zou op zich geen ramp geweest zijn als ze niet allemaal zo'n oplettende blik voor hun omgeving hadden.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
bamiboy 110.01 96.6%
basthijssen 96.28 97.0%
dvorakker 95.15 98.6%
user316647 90.81 92.9%
user788344 90.65 94.2%
letitia 86.79 97.0%
jayschwawa 82.01 93.4%
pisum18 81.84 94.7%
massim 81.65 97.8%
donny008813 81.35 94.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
merscadag 42.69 90.1%
user444398 46.86 92.7%
user537575 56.96 96.8%
user906880 66.08 93.1%
skilzz 51.43 94.5%
tov3n 47.29 91.9%
typing_home 70.87 93.4%
typecast_1 37.36 98.6%