Eerste ontroering - Nescio

This quote fue agregado por mitsjka
Ik weet nog heel goed hoe het begon. Het was in de eerste week van oktober, tegen half zes. Het is daarna nog vele malen oktober geworden en nog ontelbaar vele malen half zes geweest. Ik was toen vijftien jaar en ik zat op een bank in Artis met een korte broek aan. Er was niemand meer. Het was er zo stil en de bladeren van de bomen ritselden. In de verte kraakte het grind. Ergens werd een emmer neergezet op een houten vloer. Ik hoorde het, maar zag het niet.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
bamiboy 108.23 95.3%
wissam 105.97 97.5%
jayschwawa 101.63 99.8%
barhu399 99.50 95.7%
jayschwawa 96.60 97.1%
dvorakker 95.35 98.7%
jayschwawa 95.10 96.9%
basthijssen 95.00 95.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
melijill 87.61 96.7%
melijill 82.92 97.7%
user444398 54.09 95.3%
user892912 73.06 94.9%
user444398 46.36 92.1%
user444398 48.18 94.3%
user444398 51.13 95.5%
melijill 87.03 96.3%