De acht bergen 1 - Paulo Cognetti

This quote fue agregado por mitsjka
Mijn vader had in de bergen zo zijn eigen manier van wandelen. Daar was weinig meditatiefs aan, het was een en al eigenzinnigheid en bravoure. Hij klom zonder zijn krachten te doseren, ging altijd met iemand of iets de strijd aan en als hij het pad te lang vond, klom hij gewoon recht omhoog. Als je met hem mee was, was het verboden te pauzeren en verboden te klagen over honger, vermoeidheid of kou, maar een lied zingen mocht wel, vooral als het onweerde of als er dichte mist hing.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
wissam 105.19 97.8%
bamiboy 100.88 94.4%
user316647 96.62 96.6%
basthijssen 93.37 98.0%
dvorakker 93.05 97%
zhengfeilong 92.55 96.6%
user892912 92.19 98.2%
cicero 91.03 95.1%
dennisdemennis 89.95 94.4%
user788344 89.76 97.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user892912 92.19 98.2%
user444398 62.64 97.4%
user444398 51.43 96.4%
elmapz 52.16 99.0%
cateye-dutch 60.43 97.8%
sofielt28 86.22 97.8%
sofielt28 73.79 94.8%
typing_home 81.45 94.5%