De acht bergen 3 - Paulo Coelho

This quote fue agregado por mitsjka
Ook als ze bovenop een berg stond, vond ze het vooral leuk om naar de toppen in de verte te kijken, te denken aan die uit haar jeugd en zich voor de geest te halen wanneer ze daar was geweest en met wie, terwijl mijn vader, eenmaal op een top aangekomen, werd overvallen door iets van teleurstelling en alleen nog maar naar huis wilde. Ik denk dat het tegengestelde reacties waren op eenzelfde gevoel van nostalgie.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
bamiboy 115.09 97.0%
sebs89 114.18 97.0%
wissam 100.50 97.4%
cicero 98.70 97.4%
mokerdikkeklotekoter 94.75 92.7%
basthijssen 92.08 99.5%
jayschwawa 91.62 98.6%
melijill 91.08 96.1%
ferryfast 90.43 93.0%
thefiretyper 88.00 96.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
mokerdikkeklotekoter 94.75 92.7%
user444398 55.43 98.3%
user444398 56.59 97.6%
typing_home 83.51 95.2%
elmapz 56.53 99.5%
cateye-dutch 72.71 98.1%
cateye-dutch 63.53 96.7%
sofielt28 78.36 95.9%