Over eerlijkheid - Godfried Bomans

This quote fue agregado por gosugoyangi
Wie eerlijkheid verwart met een door de feiten afgedwongen bekentenis, plakt het etiket van rozenwater op een beerput. Het etiket is lief bedoeld, maar de put blijft stinken.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ribzors 139.54 98.3%
pindab0ter 119.14 98.3%
user316647 105.67 98.9%
user316647 102.33 98.9%
basthijssen 101.20 98.3%
basthijssen 99.93 98.9%
pisum18 99.38 97.8%
basthijssen 99.31 98.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
skilzz 49.74 95.6%
skilzz 51.94 96.1%
skilzz 48.32 96.1%
skilzz 55.22 97.2%
skilzz 52.38 97.8%
skilzz 51.02 98.3%
typing_home 75.07 91.6%
saintpain 73.56 97.8%