Brott och straff - Fjodor Dostojevskij

This quote fue agregado por mafuso
På det sättet marterade han sig själv och retade upp sig; ja, han upplevde rentav ett slags njutning. För övrigt gällde det inte alls några nya eller plötsliga frågor utan gamla, som hade värkt fram under en längre tid. De hade marterat honom länge och nu hade de slitit sönder hans hjärta.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
frankfrallannilsson 99.58 97.6%
mafuso 98.86 97.3%
mafuso 95.34 97.0%
exiphi 95.10 93.5%
mafuso 94.05 97%
frankfrallannilsson 93.91 95.4%
frankfrallannilsson 93.56 97.0%
mafuso 93.55 96.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
yomakru 46.91 92.7%
yomakru 47.24 93.6%
s_time 41.90 97.3%
dwin 84.89 99.0%
hyperspace2000 75.62 93.9%
user325035 53.44 90.3%
yomakru 20.49 96.3%
yomakru 7.15 94.2%