Billie Eilish- my boy

This quote fue agregado por itsnotyah
Mijn jongen is verdacht. Hij was achterdochtig genoeg, maar nu is hij slechts een schaduw. Mijn jongen houdt van zijn vrienden zoals ik van mijn gespleten punten hou. En daarmee bedoel ik dat hij ze afknipt.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 6 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user316647 114.18 100%
basthijssen 102.67 100%
pisum18 96.93 96.7%
penguino_beano 94.25 98.6%
cicero 93.99 95.8%
hwefy 91.84 96.3%
user788344 91.65 97.2%
jayschwawa 88.52 99.0%
onlyprime223 87.30 94.5%
mokerdikkeklotekoter 86.11 90.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user444398 48.53 94.1%
user444398 53.32 94.5%
mokerdikkeklotekoter 86.11 90.8%
cateye-dutch 62.50 97.7%
cateye 54.61 95.8%
sofielt28 75.38 95.4%
jeffe 5.84 96.3%
typeracer_0 51.59 98.1%