De aardappel - Irene de Vette

This quote fue agregado por stuiter
Een goed frietje begint met een goede aardappel. 'Melige' aardappelen hebben een hoog zetmeelgehalte waardoor ze minder doordringbaar zijn voor olie. De friet wordt er krokanter van. Toch krijg je met kruimige aardappelen frieten die een wat korrelige, soms zelfs bitter smakende binnenkant hebben. Kies daarom lekkere grote bonken die het midden houden tussen kruimig en vastkokend.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user316647 94.94 97.2%
basthijssen 89.84 96.0%
dvorakker 86.52 96.2%
jayschwawa 83.69 96.0%
melijill 82.95 98.2%
cicero 80.09 95.8%
koochan 77.85 97.2%
nelicious 76.71 97.2%
typing_home 76.61 93.9%
eqqil 76.55 98.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user05871 35.40 94.1%
nightfusion 49.78 96.2%
matrixx 70.50 96.5%
typing_home 72.50 96.2%
typecast_1 36.60 99.2%
user316647 94.94 97.2%
koochan 77.85 97.2%
matrixx 57.94 92.5%