Roep om de lente. - Phil Bosmans

This quote fue agregado por stuiter
Roep om de lente. Roep om de zon. Laat je vangen door het wonder van het licht en van het leven. Kijk naar de leeuwerik die zingt hoog in de lucht. Weet je waarom? Omdat hij geen huishuur moet betalen! Kijk naar de hemel en zing, omdat de zon gratis voor je schijnt!

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
basthijssen 97.17 98.2%
basthijssen 95.92 97.1%
basthijssen 92.32 94.3%
basthijssen 92.07 97.4%
basthijssen 92.06 100%
basthijssen 91.33 97.4%
basthijssen 90.92 96.0%
basthijssen 88.48 95.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user508247 78.11 97.1%
user444398 45.84 91.4%
user444398 54.12 93.3%
notsaintnick 35.33 96.4%
user892912 73.59 98.5%
user444398 53.18 96.0%
user592864 7.82 77.3%
user444398 50.54 97.1%