Roep om de lente. - Phil Bosmans

This quote fue agregado por stuiter
Roep om de lente. Roep om de zon. Laat je vangen door het wonder van het licht en van het leven. Kijk naar de leeuwerik die zingt hoog in de lucht. Weet je waarom? Omdat hij geen huishuur moet betalen! Kijk naar de hemel en zing, omdat de zon gratis voor je schijnt!

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
basthijssen 97.17 98.2%
cicero 88.13 93.1%
jayschwawa 84.50 96.0%
melijill 83.03 94.3%
njits2 78.85 95%
user391790 78.77 95%
user508247 78.11 97.1%
turris555 77.88 98.9%
user788344 76.28 90.7%
user892912 74.63 95%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
bellasmom 46.90 93.0%
euphoriagx 62.51 88.7%
skilzz 56.74 96.4%
skilzz 46.92 90.8%
user990044 71.32 100%
tov3n 44.64 85.4%
tov3n 35.94 79.8%
user508247 78.11 97.1%