Ik wens je de nodige humor - Phil Bosmans

This quote fue agregado por stuiter
Ik wens je de nodige humor om heel veel zaken te relativeren. Met een beetje humor kun je onmogelijke dingen mogelijk maken, zonder dat je er iets aan doet, en gaat veel onweer voorbij zonder donder en bliksem. Er zijn mensen die je nooit ziet lachen. Ze kijken alsof elke dag de wereld vergaat. We leven in een triestige wereld met al te veel triestige mensen die de zon 's morgens zien ondergaan. Humor is een goede schokbreker als je botst in het leven.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
pisum18 96.03 98.9%
kurrai 94.98 95.4%
basthijssen 90.99 96%
jayschwawa 88.98 96.2%
melijill 88.10 97.0%
cicero 85.00 93.3%
user106522 84.95 94.6%
typomaniak 82.89 98.1%
typing_home 81.63 94.4%
njits2 78.37 96.6%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
sofielt28 71.87 90.9%
user444398 56.14 96.2%
typing_home 70.71 94.8%
user444398 56.09 96.6%
eggsaxis 63.52 92.3%
user106522 84.95 94.6%
typefighter 72.57 97.4%
typefighter 68.51 98.1%