William. B. Bjerglund. - Teknologi - William B. Bjerglund.

This quote fue agregado por williambb
Teknologi er godt, det er et fag, hvor alle har mulighed for at trives. Men for at komme igennem det skal man være villig til at lære, hvis ikke man er villig kommer man nemlig ingen steder i livet.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user83106 94.13 99%
ronerino 90.89 90%
teiser 90.56 100%
ronerino 88.10 92.5%
xei 86.48 98.0%
user83106 86.09 96.1%
user83106 85.76 96.6%
user83106 84.44 95.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user91018 56.68 95.7%
stensvig 54.03 94.8%
krasch78 75.78 99.5%
krasch78 72.84 98.0%
krasch78 65.59 94.7%
user91018 54.13 96.1%
krasch78 62.97 94.7%
krasch78 74.67 98.0%