Het Delinquente Zwarte Schaap - L.A.J.M. Van Eck

This quote fue agregado por stuiter
Dat juist de jeugdigen afkomstig uit de onderste lagen der bevolking eerder en meer met de justitie in aanraking komen, wijt Austin Porterfield aan hun ongelukkige achtergrond, die met zich meebrengt dat hun ouders door onwetendheid en gebrek aan sociale vaardigheid dit niet kunnen voorkomen.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
kurrai 101.20 96.4%
basthijssen 101.01 98.7%
basthijssen 97.66 98.7%
basthijssen 97.27 96.7%
basthijssen 96.64 99.7%
basthijssen 95.68 97.7%
basthijssen 94.65 98.3%
pisum18 93.33 99.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
nyi_ji 56.68 93.3%
typecast_1 38.46 99.7%
typecast_1 36.79 99.3%
matrixx 69.85 97.4%
jazz_trumpetgirl 81.03 97.0%
jl.jielin 62.98 96.7%
jazz_trumpetgirl 69.17 92.4%
jazz_trumpetgirl 76.99 93.3%