Het Delinquente Zwarte Schaap - L.A.J.M. Van Eck

This quote fue agregado por stuiter
Dat juist de jeugdigen afkomstig uit de onderste lagen der bevolking eerder en meer met de justitie in aanraking komen, wijt Austin Porterfield aan hun ongelukkige achtergrond, die met zich meebrengt dat hun ouders door onwetendheid en gebrek aan sociale vaardigheid dit niet kunnen voorkomen.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
kurrai 101.20 96.4%
basthijssen 101.01 98.7%
pisum18 93.33 99.3%
user316647 93.28 96.4%
user788344 87.53 97.4%
eggsaxis 84.23 96.7%
melijill 84.17 98.7%
typing_home 83.52 97.4%
raenay 81.68 94.2%
jazz_trumpetgirl 81.03 97.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
merscadag 45.34 89.6%
user892912 78.38 94.8%
mokerdikkeklotekoter 73.52 86.5%
slanter59 33.45 81.7%
user970893 27.92 95.5%
ag1mi 59.17 94.2%
astra 67.66 94.8%
no1manboy 41.60 93.6%