Te gek om los te lopen - Bram Bakker

This quote fue agregado por stuiter
Ook speelfilms als One flew over the cuckoo's nest droegen bij aan het levendige maatschappelijke debat over passende zorg voor psychiatrische patiënten. Hoewel veel van de idealen van de antipsychiatrie niet realiseerbaar waren, of achteraf bezien niet hebben opgeleverd wat ervan werd verwacht, gebéurde er tenminste iets.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
basthijssen 87.07 98.5%
mokerdikkeklotekoter 81.93 93.7%
pisum18 79.50 95.0%
melijill 70.47 92.3%
user892912 70.40 94.5%
user391790 66.40 94.2%
user90575 64.00 94.5%
typing_home 63.47 93.1%
nelicious 60.92 93.9%
ccuy 58.38 95.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
mokerdikkeklotekoter 81.93 93.7%
user892912 70.40 94.5%
user444398 46.52 94.8%
user444398 42.11 92.1%
kevienoo69 33.58 96.4%
user444398 21.31 97.3%
typing_home 63.47 93.1%
user444398 44.38 94.5%