Royal Dutch Shell - rechtspraak.nl

This quote fue agregado por bbrrrrrr
De rechtbank concludeert dat RDS verplicht is via het concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO2-reductie van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de voor RDS geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
basthijssen 84.76 98.4%
melijill 81.32 97.8%
penguino_beano 81.10 94.0%
jazz_trumpetgirl 77.39 97.1%
typing_home 72.96 95.8%
koochan 71.97 95.8%
cateye-dutch 71.16 98.1%
user892912 68.60 97.6%
dennisdemennis 67.38 90.3%
saintpain 66.29 96.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user444398 53.07 97.1%
typing_home 65.95 92.6%
user444398 52.61 98.1%
cateye-dutch 71.05 98.6%
cateye-dutch 71.16 98.1%
cateye-dutch 62.99 98.1%
user444398 47.96 93.3%
eggsaxis 56.60 93.1%