คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ - Amelia Earhart

This quote fue agregado por raja801
สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจลงมือทำ ที่เหลือก็แค่ความดื้อรั้น ความกลัวคือเสือกระดาษ คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณตัดสินใจที่จะทำ คุณสามารถดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงและควบคุมชีวิตของคุณได้ และขั้นตอน กระบวนการก็เป็นรางวัลในตัวมันเอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่.

Tren en esta cita


[Archivado]
Tasa de esta cita:

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
kyakyo6318 65.21 93.3%
keezagt 63.98 91.9%
user984773 56.42 90.4%
user989795 43.00 92.3%
atomosphere 42.53 94.3%
user781370 26.94 95.1%
seca501 7.34 80.6%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
atomosphere 42.02 92.3%
atomosphere 42.53 94.3%
atomosphere 35.11 90.6%
user781370 26.94 95.1%
user984773 56.42 90.4%
user989795 43.00 92.3%
user989795 29.80 84%
user989795 35.79 90.7%