Je bent een kind van God. - Nelson Mandela

This quote fue agregado por gregorydejong
Je bent een kind van God. Als jij je gedeisd houdt bewijs je de wereld daarmee geen dienst. Het is niet nodig om jezelf zo klein te maken, dat andere mensen nooit onrustig zullen worden in jouw buurt. We zijn allemaal voorbestemd om te schitteren. We zijn geboren om de heerlijkheid van God die binnen in ons is, naar buiten te brengen. Die bevindt zich niet in slechts enkelen van ons; die is aanwezig in iedereen.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 16 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user590498 135.45 100%
user590498 124.62 98.1%
user590498 117.51 97.2%
bamiboy 115.81 98.8%
benbeern 105.60 91.1%
jessori 103.44 99.0%
ferryfast 99.54 97.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
simon-vdl 16.12 92.8%
njits2 68.75 96.5%
njits2 71.58 95.4%
njits2 69.46 94.3%
njits2 71.37 94.3%
basthijssen 64.09 92.9%
basthijssen 61.40 92.1%
basthijssen 73.65 98.1%