Het boek van Max Berg - Aleksander Melli

This quote fue agregado por eefjeva
Ongelukkige mannen zonder fantasie doen kwade dingen, gelukkige vrouwen met een beetje fantasie doen aardige dingen. Gelukkige kinderen met veel fantasie doen niets. De volwassen regeringen komen en gaan, oogsten en zaaien. Maar er zijn niet zoveel volwassenen die echt iets goeds kunnen bewerkstelligen. Aardig zijn is een wetenschap. Wild worden is een kunst. Tienduizenden kinderen sterven elke dag aan sloomheid.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.4 out of 5 based on 18 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
glevion 143.14 98.6%
user590498 126.49 98.8%
user590498 122.64 99.0%
user590498 120.11 100%
jessori 103.93 99.5%
timvdwiel 101.46 96.1%
tupacshakur 101.17 96.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
melijill 74.94 95.2%
user60133 32.22 93.3%
melijill 78.87 96.7%
kirzer81 44.03 87.1%
sannedek 59.95 93.9%
basthijssen 77.59 92.5%
szander 47.25 97.2%
basthijssen 80.30 93.9%