Het mooie kotsende meisje - Herman Brusselmans

This quote fue agregado por nigel
Onder iedere vrouwenhuid. Achter iedere vrouw schuilt het verlangen naar eenheid en naar beminnen. Niet zozeer in wilde gezangen maar in stille woorden, korte zinnen. Lichte koorden, niet om iets aan op te hangen. Maar om alles aan elkaar te knopen. Het geloven. Het graag zien. Het hopen op beterschap van wat er was voordien. Een vrouw kijkt vooruit naar het goede, het zachte, en naar wat kan. Onder iedere vrouwenhuid jeukt het wachten op de liefde van een echte man.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.1 out of 5 based on 21 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user590498 121.27 98.1%
user590498 117.45 98.9%
user590498 109.68 95.9%
jayschwawa 100.49 98.5%
basthijssen 97.31 97.5%
basthijssen 96.81 97.9%
dvorakker 94.36 96.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
matrixx 55.83 94.8%
pong1175 46.68 90.2%
user533001 63.70 97.9%
user969148 51.92 92.2%
user444398 52.08 95.4%
user533001 64.70 96.3%
user444398 56.62 94.0%
user533001 63.79 97.5%