De boogschutter - Machiavelli

This quote fue agregado por r_jongeling
En hij kan het beste te werk gaan zoals bekwame boogschutters, die wanneer ze het doel dat ze willen raken te ver weg achten, omdat ze weten wat de kracht van hun boog is, het mikpunt veel hoger nemen dan het doelwit, niet om met hun pijl zo hoog te komen, maar om met behulp van dat hoge mikpunt hun doel te kunnen bereiken.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.6 out of 5 based on 22 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user590498 132.67 99.1%
swagmaster420x 118.95 100%
tupacshakur 113.55 97.3%
tilothijs 108.39 100%
slowmotion 107.30 98.2%
jewel_carr 105.62 98.5%
dvorakker 101.51 98.8%
basthijssen 100.61 99.4%
user48034 100.26 99.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
sri123456 29.56 90%
mokerdikkeklotekoter 84.19 90.4%
mokerdikkeklotekoter 81.15 89.2%
mokerdikkeklotekoter 91.77 92.1%
cateye-dutch 66.45 97.3%
js88 35.23 92.6%
no1manboy 42.95 90.6%
clairebearr 82.89 96.7%