De gave van Katsa - Kristin Cashore

This quote fue agregado por eefjeva
Er heerste volmaakte duisternis in deze kerkers, maar Katsa had een kaart in haar hoofd. Een kaart die tot dusverre juist was gebleken, zoals dat eigenlijk altijd het geval was met Olls kaarten. Ze liet haar hand langs de kille muren gaan en telde de deuren en gangen die ze passeerde. Toen het zover was sloeg ze af, en uiteindelijk bleef ze staan voor een opening waar een trap naar beneden zou moeten leiden.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.5 out of 5 based on 14 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user590498 119.79 97.2%
tupacshakur 111.59 98.6%
dvorakker 102.64 99.5%
jessori 101.01 99.3%
wissam 100.49 96.0%
janglad 100.15 96.5%
xenolicious 99.33 95.6%
mokerdikkeklotekoter 99.25 94.5%
sebs89 98.91 96.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
littleyoo 33.31 90.3%
mokerdikkeklotekoter 99.25 94.5%
zaraki 39.81 98.3%
sofielt28 75.50 98.3%
typeracer_0 58.40 98.8%
samdj.541 47.97 95.6%
user674666 60.43 92.8%
eggsaxis 71.42 93.4%